RSVTI – ISCIR – ssmgrup.ro

RSVTI – ISCIRInstalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora >Durata normala de functionare a mijloacelor fixe conf.HG 2139/2004

1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

Instalatii si echipamente destinate,montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

Extras din ANEXA Nr. 3, Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
2 3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
2 4. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
Autorizarea şi regimul juridic al Operatorului RSVTI este reglementat prin Ordinul nr.130/06.06.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI ACT EMIS DE: Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 06 iunie 2011,modificat si completat,

Modificari si completari survenite:

– Ordinul Nr.165/11, august 2011, click aici,modificat prin:Ordinul Nr.46/2012, click aici
– Ordinul Nr.83/27, iunie 2012 PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06 iulie 2012, click aici
— ORDINUL Nr. 225 din 9 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR –operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 2 august 2013, click aici

Conform ART. 3 Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.

Conform ART. 39

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI (1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, operatorul RSVTI – persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:

a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;
b^1) sa efectueze admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor si verificarile tehnice in utilizare la instalatiile/echipamentele la care conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile,aceste activitati se realizeaza de catre operatorul RSVTI
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
“p^1) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
p^2) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10, să supravegheze şi să confirme efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
p^3) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;”.
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
“r^1) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;”.
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.
(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligaţii specifice: a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.
“e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deţinătorul/utilizatorul de instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 -Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, actualizată.”

Conform ART. 40

Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR
(1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;
c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;
d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să ţină cont de numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;
e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR;
f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Responsabilităţile operatorului RSVTI, conform principalelor Prescripţii Tehnice:

1. Prescripţia Tehnică PT A1—2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”, click aici

Conform Art. 20

(1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW

400 kW, a cazanelor de apă caldă cu 70 kW400 kW şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q <0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/ unităţile de interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, deţinătorul/ utilizatorul este obligat să asigure operator autorizat RSVTI. Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI Conform Art. 44 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor; b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificările tehnice periodice ale acestuia; c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni; d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR. 2. Prescripţia Tehnică PT C9—2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur derjoasă presiune”, cazane cu puterea mai mare de 400 kW, click aici Conform Art. 35 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI. Conform Art. 185 Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a cazanelor; b) să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru; c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni şi să menţioneze acest lucru în registru de supraveghere; d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform; verificările la cazan se efectuează după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR; e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire; f) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident; g) să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile. 3. Prescripţia Tehnică PT R1—2010, “MAŞINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special), click aici Conform Art. 34 (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat, deţinătorii/utilizatorii trebuie să asigure regimul de supraveghere prin RSVTI. Conform Art. 131 Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat; b) să vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei în registru; c) să verifice lunar funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi să menţioneze acest lucruîn registru de supraveghere; d) să efectueze verificările tehnice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după obţinerea împuternicirii scrise din partea ISCIR; e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire; f) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident; g) să efectueze examinarea personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; să organizeze reexaminarea periodică anuală a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, să participe în comisia de reexaminare şi să consemneze în autorizaţie/carnet rezultatul examinării; h) să coordoneze acţiunea de ridicare a unei sarcini, în cazul în care aceasta se efectuează cu ajutorul a două maşini de ridicat. 4. Prescripţia Tehnică PT R2—2010 “ASCENSOARE ELECTRICE ŞI HIDRAULICE DE PERSOANE, DE PERSOANE ŞIMĂRFURI SAU DE MĂRFURI CU COMANDĂ INTERIOARĂ” click aici Conform Art. 38 (1) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii, alţii decât cei menţionaţi la alin. (2) au obligaţia să asigure RSVTI pe toată perioada de utilizare a ascensorului. (2) Asociaţiile de proprietari şi persoanele fizice nu sunt obligate să numească RSVTI pentru ascensoarele deţinute. Conform Art. 121 Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI a) să urmărească pregătirea ascensoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificări tehnice şi să participe la efectuarea acestora; b) să supravegheze ascensoarele astfel încât acestea să fie utilizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice furnizate de montator; c) să verifice şi să vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului; d) să urmărească afişarea instrucţiunilor de exploatare şi a altor marcaje necesare în locurile stabilite; e) să nu permită manevrarea ascensoarelor, acolo unde este cazul, de către persoane neautorizate; f) să efectueze semestrial instruirea liftierilor, acolo unde este cazul; g) să ţină evidenţa liftierilor, acolo unde este cazul; h) să organizeze examinarea anuală a liftierilor şi să facă parte din comisia de examinare; i) să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere şi revizie a ascensorului şi să urmărească îndeplinirea acestuia la termenele prevăzute; j) să urmărească efectuarea verificării cablurilor ascensorului, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; k) să prezinte registrul de evidenţă a ascensoarelor, la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR; l) să aducă la cunoştinţa ISCIR în cazul schimbării deţinătorului ascensorului, datele de identificare ale noului deţinător, căruia îi transmite cartea ascensorului. 5. Prescriptia tehnica PT CR8-2009 Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor /echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire, click aici PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE SECTIUNEA 1 Prevederi generale Conform art.51 Personalul de deservire autorizat la art.2,tabelul 1trebuie instruit periodic si examinat in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei SECTIUNEA a 2 a Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului Conform art.52 (1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale. (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire. Conform art.53 (1) Examinarea se efectuează de către o comisie internă a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI. (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. Pentru a fi declarată “admis” persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică. (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6. Conform art.54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica “viză anuală” din talonul care însoţeşte autorizaţia INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ADMITERII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE SECŢIUNEA a 1 a Prevederi generale Conform art.65 (1) Personalul prevăzut la art. 2, tabelul 2, este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9. (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 66. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea instruirilor, examinarea şi eliberarea adeverinţei Conform art.66 (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit. Conform art.67 (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale, candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de …………” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European. (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6. Conform art.68 (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică, participanţilor declaraţi “admişi” le sunt eliberate adeverinţe, conform modelului din anexa 9. (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit. (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI. Conform art.69 (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare, nu poate deservi instalaţia/echipamentul. (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. 66-68. Conform art.70 Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă. Conform art. 78 (1) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o vechime mai mare de 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste autorizatia în conditiile prevăzute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescriptii tehnice. (2) Personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor care detine autorizatii cu o vechime de cel mult 4 ani, are obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste autorizatia în conditiile prevăzute la capitolul IV, sectiunea a 3-a, în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescriptii tehnice. (3) Pentru personalul de deservire a instalatiilor/echipamentelor prevăzut la alin. (1) si (2) prelungirea valabilitătii autorizatiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica “vize anuale” din autorizatia detinută