Ambalajul este la 10L
Bidon albastru cu capac si sigiliu


Pret: 28 lei/litru + TVA

Comandă produsulProdus folosit pentru dezinfectia suprafetelor si a echipamentului, mobilierului din zone industriale publice, bazine de inot, acvarii, pereti si podele din institutii; toalete chimice.1.1. Identificarea substantei/amestecului : Denumire: SEPTOL
1.2. Utilizarea substantei/amestecului: Produs lichid biocid – dezinfectant de suprafata

Utilizari permise: Produs utilizat pentru dezinfectia suprafetelor si a echipamentului, mobilierului din zone industriale publice, bazine de inot, acvarii, peretii si podelele din institutii; toalete chimice.

Utilizari nepermise: -

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR INFORMATII DE PE ETICHETA
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
Definitia produsului: Amestec

Clasificare conform criteriilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
H 302 - Nociv in caz de inghitire.
H 314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H 336 - Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H 400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

2.2 Elemente de etichetare
Cuvant de avertizare: Pericol
GHS 05 GHS07
Indicaţii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:
H 302- Nociv in caz de inghitire.
H 314- Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H 336- Poate provoca somnolenta sau ameteala.


P 102- A nu se lasa la indemana copiilor.
P234- A se pastra numai in recipientul original.
P264 – Spălaţi-vă mainle bine după utilizare.
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei
P301 + P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P 391 – Colectati scurgerile de produs.
P 403 + P235 - A se depozita într-un spatiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P 501 – Aruncati continutului/ recipientului conform reglementarilor in vigoare.Dacă sunteți interesat de acest produs, ne puteți contacta prin:

  Telefon: 0721 351 315  WhatsApp: 0721 351 315  Email: clienti@ssmgrup.roTermeni și Condiții G.D.P.R. Despre cookies

©2021 SSM GRUP - servicii securitatea muncii
Realizare website NETVision System